1

عنوان : Inception

فروش آخر هفته : دلار

فروش کلی : 160000000 دلار

2

عنوان : Unhinged

فروش آخر هفته : دلار

فروش کلی : 33000000 دلار

3

عنوان : Pinocchio

فروش آخر هفته : دلار

فروش کلی : 12400000 دلار

4

عنوان : Onward

فروش آخر هفته : دلار

فروش کلی : 0 دلار

5

عنوان : 100% Wolf

فروش آخر هفته : دلار

فروش کلی : 0 دلار

6

عنوان : Broken Law

فروش آخر هفته : دلار

فروش کلی : 0 دلار

7

عنوان : Trolls World Tour

فروش آخر هفته : دلار

فروش کلی : 0 دلار

8

عنوان : Babyteeth

فروش آخر هفته : دلار

فروش کلی : 0 دلار

9

عنوان : Jurassic Park

فروش آخر هفته : دلار

فروش کلی : 63000000 دلار

10

عنوان : An American Pickle

فروش آخر هفته : دلار

فروش کلی : 0 دلار